โชตนะ พ., และ ชายเกลี้ยง ส. “การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารโทลูอีนผ่านทางการหายใจของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 28, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 21-30, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/245226.