อ่อนประสงค์ ส., ตฤณวุฒิพงษ์ ก., กาญจนศร พ., และ ชัยอาจ ค. . “ความรู้ และการปฏิบัติตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการป้องกันโรคโควิด 19 จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 28, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 83-92, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/245096.