สายรัตน์ ว., และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. “คุณภาพระบบเฝ้าระวังของการรายงานอาการภายหลังสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 27, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2020, น. 40-51, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/240886.