Jangiam, W. “การสอบสวนโรคไอกรน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 27, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 87-98, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/240019.