ชายเกลี้ยง ส., อาจแก้ว ก., พฤกษ์ธาราธิกูล ว., และ ตฤณวุฒิพงษ์ ก. “การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยเทคนิค BRIEFTM Survey และการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่มือและแขนของพนักงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 27, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 67-79, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/239550.