ทารส ส., จิระพรกุล ช., และ มณีนิล เ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วยที่มารับบริการ โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 26, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 83-95, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/232229.