คันศร ธ., และ ลอยหา ก. “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมืองอุบลราชธานี”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 26, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 25-35, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/232218.