ฤกษ์ตระกูล จ., และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอด ในผู้ป่วยเบาหวาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 26, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 1-12, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/232207.