พันธุ์วัฒนา พ. “พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนเมืองวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 26, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 93-103, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212982.