ตาตะมิ เ., พรหมอารักษ์ เ., และ ชนะบุญ ส. “การพัฒนารูปแบบในการป้องกันและควบคุมวัณโรค ในพื้นที่ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 26, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 36-47, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212914.