ร ยอดแคล้ว ณ., และ ศุกรเวทย์ศิริ พ. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 26, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 24-35, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212897.