แจ้งเอี่ยม ว., พุทธรักษ์ อ., และ แหล่งหล้าเลิศสกุล เ. “การระบาดของโรคหิดในผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต วันที่ 1 มกราคม – 2 มิถุนายน 2559”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 26, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 14-23, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212885.