ม่วงใจเพชรภ., and ศุกรเวทย์ศิริพ. “Prevalence and Factors Associated With Melioidosis in Ubon Ratchathani Province”. JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN, Vol. 26, no. 2, Aug. 2019, pp. 1-13, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212860.