สุรัตนวดี น. “ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเข้ารับการตรวจคัดกรองเอชไอวี ที่คลินิกให้การปรึกษาและตรวจเลือดด้วยความสมัครใจของกลุ่มชาย ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 27, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 38-51, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/209709.