นาคอ้าย ว. “The Prevalence of Helminthes Infection Among Host and Intermediate Hosts at Mae-Soi Water Gate Project, Lampoon Province Year 2016-17”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 27, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 22-37, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/197341.