เที่ยงธรรม ส., ลี่ทองอิน ม., และ ปิยะวัฒนพงศ์ ส. “ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจ และพฤติกรรมการจัดกิจกรรมบริหารสมองของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 26, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, น. 87-96, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187275.