ชายเกลี้ยงส., พึงสร้างแป้นส., and ศุกรเวทย์ศิริพ. “The Prevalence and Severity of Occupational Diseases Among Field Crop Farmers in Nongbualamphu Province”. JOURNAL OF THE OFFICE OF DPC7 KHON KAEN, Vol. 26, no. 1, May 2019, pp. ึ77-86, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187273.