ไทยวงษ์ ด., สุวรรณรงค์ ก., และ อ่อนประสงค์ ส. “การประเมินความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 26, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, น. 58-65, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187269.