วงศ์คงเดช ร., วงศ์คงเดช อ., และ หรรษาวงศ์ จ. “ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการใช้สื่อสังคมเพื่อป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ ของวัยรุ่นในโรงเรียนเขตเมือง”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 26, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, น. 46-57, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187268.