อิสสระสงคราม ไ., และ บุญประคอง ท. “ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะน้ำหนักเกินในเด็กก่อนวัยเรียนของผู้เลี้ยงดู”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 26, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, น. 35-45, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187266.