Nakkhara, P. .-. “ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อชิคุนกุนยาในหมู่บ้านที่มีการระบาดซ้ำ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2557 – 2558”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 26, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 48-58, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/174439.