ไชยวงค์ พ., ศุกรเวทย์ศิริ พ., และ ชายเกลี้ยง ส. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินของเกษตรกรกลุ่มเพาะปลูกในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 25, ฉบับที่ 3, มกราคม 2019, น. 88-98, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166756.