แก้วปาน ว., กลัมพากร ส., และ พิชยภิญโญ ป. “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 25, ฉบับที่ 3, มกราคม 2019, น. 56-66, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166701.