ประดิษฐปรีชา อ., และ มุกตพันธุ์ เ. “รูปแบบการบริโภคอาหารของกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รายใหม่ และกลุ่มที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน ในอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภ”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 18, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, น. 76-86, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166429.