บุญยะลีพรรณ ส., เลาหศิริวงศ์ ว., และ แสงสุวรรณ เ. “รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนในผู้ป่วยเอดส์ ที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 18, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, น. 12-18, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166371.