สุปัญญาบุตร ส. “ปัจจัย​ที่​มี​ผล​ต่อ​การ​ปฏิบัติ​ตน​เพือ​ป้องกัน​โรค​ไข้​หวัด​ใหญ่​ ชนิด​A​(2009​H1N1)​ของ​ประชาชน​อำเภอ​นามน​จังหวัด​กาฬสินธ”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 18, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, น. 1-11, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166366.