วิริยะวิภาต ศ., สุวรรณรงค์ ก., และ วัชรกุล ช. “การประเมินผลนโยบายต่อการขับเคลื่อนโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2555”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 19, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, น. 84-99, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166088.