ศูนย์จันทร์ ธ., และ จันทรโพธิ์ศรี ว. “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การในยุคโลกาภิวัตน์ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กับการปฏิบัติงานตามคุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสกลนคร”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 19, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, น. 41-54, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166079.