กุญแจทอง ร., และ ศรีฤาชา ช. “การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 19, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, น. 17-26, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166074.