อิฟติคาร อ., และ โสตะ จ. “การพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักจัดรายการวิทยุในเขตรับผิดชอบของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่นโดยใช้กระบวนการตลาดเชิงสังคม”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 54-66, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166057.