วงศ์บา ช., และ จงใจหาญ ก. “ประเมินผลการฝึกอบรมตามโครงการ CHAMPION โดยประยุกต์ใช้ แนวทางการประเมินของเคิร์กแพทริค”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 19, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 27-38, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166047.