กัณหากุล พ., แจ่มจันทร์ อ., และ ชัยมณี ป. “การเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษทางห้องปฏิบัติการใน เขตตรวจราชการที่ 10 และ12”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 20, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, น. 11-20, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166004.