อนันตา ป., และ ศิวินา เ. “รูปแบบการนำแผนเชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 9-18, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/166000.