สิมมาทัน ส., มุ่งเขตกลาง ว., และ อมรพิสิทธิกูล ภ. “สถานการณ์และผลการดำเนินงานวัณโรคเด็กในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เขตตรวจราชการที่ 10 และ 12 ปีงบประมาณ 2550-2552”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 82-90, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/165999.