สันวิจิตร ณ., วัชรินทรางกูร โ., และ ศรีงาน ก. “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 21, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, น. 43-53, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/165984.