ศรีเรือง ณ., ศุกรเวทย์ศิริ พ., และ ตฤณวุฒิพงษ์ ก. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดที่เกิดจาก ระบบบริการสุขภาพของรัฐ โรงพยาบาลอำเภอในเขตโซนใต้ จังหวัดขอนแก่น”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 21, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, น. 33-42, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/165983.