พอกเพิ่มดี พ., ตั้งสวัสดิ์ ศ., และ จันที ก. “ภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนคอตีบกระตุ้นในผู้ใหญ่ ในประชาชนไทย”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 21, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, น. 14-19, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/165979.