แถวโนนงิ้ว เ., บูรณะปิยะวงศ์ ด., และ วิไลศรีประเสริฐ ส. “วิเคราะห์รายงานการสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2551 เขตตรวจราชการที่ 10 และ12”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 20-30, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/165962.