กิจขุนทด ล., และ พรหมสัตยพรต ว. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 22, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, น. 63-74, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/164811.