ยะอูป ก., กุลโฮง บ., และ ศูนย์จันทร์ พ. “ประสิทธิผลของปลาในการกินลูกน้ำยุงลาย”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 49-55, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/164459.