โนนงิ้ว เ., รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พ., และ ภูกาบขาว พ. “รูปแบบการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปี พ.ศ.2558”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 23, ฉบับที่ 3, มกราคม 2019, น. 108-1, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/164403.