ศรีไชยจรูญพงศ์ ศ., อินทะสร้อย ธ., และ เพชรวิสัย อ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 23, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2018, น. 23-33, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163328.