พรมภักดี บ., วิรุฬหเดช น., และ หร่องบุตรศรี น. “บริบททางสังคมและวิถีชุมชนของชาวบ้านแถบลุ่มน้ำชีกับการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 23, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 112-2, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163292.