บุญสงค์ จ., เจริญพันธ์ จ., และ วรวงศ์ จ. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 23, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 46-59, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163266.