สายหลักคำ ส., แก้วหานาม เ., และ ขันภักดี พ. “การทดสอบความไวของลูกน้ำยุงลายต่อสารเคมี Temephos ที่ระดับความเข้มข้น 0.02% จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ปี 2557”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 23, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 38-45, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163263.