คงสมาน ณ., และ พุ่มกลิ่น พ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 23, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2018, น. ุ62-75, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163169.