ทิพวัง จ., และ นาถะพินธุ ก. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการปวดกล้ามเนื้อของกลุ่มอาชีพเย็บผ้าโหล ตำบลน้ำโมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 23, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2018, น. 46-61, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/163167.