สิมมาทัน ส., และ ศรีฤาชา ช. “การปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพด้านการดูแลรักษาวัณโรค ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 24, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2018, น. 88-99, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162458.