พลเดช ช. “สมรรถนะพยาบาลในการดูแลป่วยโรคเรื้อน”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 24, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2018, น. 1-9, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162440.