ยิ้มแย้ม น., และ รอดจากภัย ย. “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี”. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, ปี 24, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 46-58, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/162429.